mjg@tremelay:~$ ♥
bash: ♥: command not found
mjg@tremelay:~$ 

:'(